Jaarverslag 2015

Verslag van de jaarvergadering van de dorpsraad Cadzand op 15 januari 2016.

Opening:
De voorzitter Jan Voerman opent de vergadering. Hij neemt het programma door en stelt de dorpsraadleden voor.

Terugblik op 2015
Isabelle verteld over de wijziging in het subsidiebeleid van de gemeente Sluis.
We zijn een actieve dorpsraad en willen daarom zorgen dat we door middel van participatie met en door de bewoners zoveel mogelijk kunnen betekenen en organiseren voor ons dorp.
Doordat het aantal vaste bewoners terugloopt moeten we proberen iedereen zoveel mogelijk met het dorp te betrekken, vandaar ook na de pauze het interactieve gedeelte.

Conny verteld hoe het tot nu toe gegaan is in 1015. Dat leefbaarheid en participatie hoog in ons vaandel staat en dat dit ook de enige manier is om als dorp samen vooruit te komen.
De leefbaarheid staat voorop, ook met en voor de deeltijdbewoners.
Afgelopen jaar hebben we regelmatig overleg gehad met de hoefijzerkernen (Nieuwvliet, Groede, Zuidzande, Retranchement en Cadzand). We proberen een tabletcursus voor senioren te organiseren. We hadden overleg met de open eettafel en het SCC. Camping de Betteld wilt graag uitbreiden en daarover hebben we gesproken met de gemeente en met de eigenaren.
Verkeer en veiligheid bewaken we, ook vanwege de veel grotere aantallen verkeersbewegingen door de uitbreidingen aan de kust.
Fietsweg de Badhuisweg heeft onze aandacht omdat het voor fietsers en vooral voor voetgangers een gevaarlijke weg is.
Het openbaar vervoer is afgelopen jaar vrijwel volledig weggevallen door de nieuwe vervoerder. Wel is er de haltetaxi en de scholierenbus.
De ontwikkelingen in Cadzand bad worden door ons samen met de gemeente besproken en ook is er geregeld een info avond in de sporthal.

Isabelle wijst op de aanwezigheid van de hanging baskets en de bloembakken, een mooie opfleuring van Cadzand dorp in de zomer.
De riolering van de Koolsweg is vernieuwd.
Het subsidiebeleid van de gemeente is volledig veranderd, we hebben als dorpsraad voor zoveel mogelijk zaken subsidie aangevraagd. (We hebben vanavond net vernomen dat de Rabobank het bedrag van de clubkasactie verdrievoudigt heeft, dus hiervoor vragen we uw steun in de vorm van stemmen in de komende tijd!!)
We hebben een uitleg van de gemeente bijgewoond samen met de andere dorpsraden van de gemeente Sluis.
We hebben regelmatig overleg met andere dorpsraden, en 2x per jaar hebben we een gezamenlijk dorpsradenoverleg met het college van B en W van de gemeente Sluis.
Regelmatig overleggen we met ambtenaren, collegeleden of wethouder.

Conny geeft een overzicht van de activiteiten het afgelopen jaar:
• De Brunch was met 125 deelnemers een groot succes. Ons doel was het mengen van vaste met deeltijdbewoners en dat is heel goed gelukt.
• De kermis was minder goed bezocht. We denken over een nieuwe opzet, maar er komt zeker weer een kermis het eerste weekend van September.
• Jaarvergadering “nieuwe stijl”
• Kerk, krimp, kans: dit was een project dat ging over de invulling van een andere functie dan een godshuis voor een kerk.
• Ons dorpshuis is het Zwingebouw en er is toegezegd door de gemeente/Hervormde gemeente  dat het gemoderniseerd zal worden en dit gaat door vanaf half mei 2016. Na het verenigingsseizoen.

Isabelle geeft aan de hand van cijfers aan waar we als dorpsraad zoal mee bezig zijn. Het zijn een serie indrukwekkende cijfers wat betreft bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen met diverse instanties.

Financieel overzicht:
Aan de hand van een overzichtelijk schema geeft Isabelle weer waar we welke bedragen voor gebruikt, dan wel gekregen hebben.

Enkele vrijwilligersorganisaties stellen zich voor:
Open eettafel
SCC
Seniorensoos

Open eettafel:
Isabelle verteld dat de open eettafel iedere maand een menu serveert voor mensen die senior en alleenstaand zijn zodat ze samen kunnen eten onder het genot van een goed gesprek. Het maximale aantal deelnemers is gehaald, er staan mensen op de wachtlijst.
Bingo: 2x per jaar

St. Cadzand Cultureel:
Jos Bakker zegt dat deze stichting is opgericht in 2009. Vanaf 2010/2011 zijn de activiteiten begonnen.
Het doel is de leefbaarheid in Cadzand vergroten/in stand houden.
Dit voor vaste en losse bewoners. Hebben veel vrijwilligers die iets voor de st. doen.
Graag willen ze samenwerken met  andere organisaties om op die manier krachten te bundelen want iedereen heeft vrijwilligers nodig.

Seniorensoos:
Marie van Dale, secretaresse van de soos, verteld dat er veel georganiseerd wordt. Soms samen met Nieuwvliet. Uitjes, kerstfeest, etc. iedere donderdagmiddag in het Zwingebouw. U bent allen welkom.

Kustschool:
Wigbert Steenbeek: Directeur Kees Moelker is ziek vandaar dat Wigbert verteld wat de ontwikkelingen zijn tav de kustschool.
Er zijn 4 scholen samen gaan zitten om te brainstormen over de toekomst van hun school: Nieuwvliet, Zuidzande, Cadzand en Retranchement (deze laatste is inmiddels gefuseerd met Cadzand).
De insteek is dat de scholen in 2018/2019 zullen worden samengevoegd. De locatie is nog onbekend, het zou ook gaan om een andere vorm van onderwijs.
Isabelle geeft een vooruitblik op 2016.
Door het gewijzigde subsidiebeleid hebben we gekozen om het maximaal haalbare aan te vragen. Helaas is nog steeds niet bekend wat wel of niet toegewezen zal worden.
We hebben gedacht aan een ontmoetingspunt voor ouderen in ons dorpshuis, een beweegtuin, extra financiën voor de open eettafel.
We gaan komend jaar weer inzetten op leefbaarheid en participatie, ook in samenspraak met de deeltijdbewoners (ambassadeurs).
We zullen weer de brunch, kermis en jaarvergadering organiseren.
Ook zal in het komende voorjaar het 2e woningbeleid worden geëvalueerd met de gemeente.

De 5 vragen die we tevoren aan de gemeente gesteld hebben zijn min of meer beantwoord, en deze antwoorden leest Jan voor.

Hoe kunnen we de leefbaarheid handhaven in Cadzand?
Antwoord:
Tijdens een eerder gevoerd gesprek tussen de dorpsraad en wethouder Peter Ploegaert en Arthur van Hoeve is door de dorpsraad aangegeven dat zij van mening is dat als het een vakantiedorp wordt met ook veel tweede woningen met als gevolg dat de leefbaarheid daalt, het aantal voorzieningen, het dorpsgevoel etc. In tweede kwartaal 2016 komt er een evaluatie van het afschaffen van de tweede woningverordening en daarbij zal ook de dorpsraad de gelegenheid geboden worden om hun mening kenbaar te maken zodat die meegenomen kan worden in deze evaluatie. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan mogelijk beleid aangepast worden t.a.v. dit punt. Met betrekking tot de uitbreidingsplannen van de Betteld is gezegd dat de badplaats en het dorp niet aan elkaar vast mogen groeien en dat de Betteld haar plannen zal moeten herzien (er is niet gezegd dat er niks mag, maar dat de omvang en uitwerking van de plannen wat te grootschalig waren).
Hoe zien jullie Cadzand over 10 tot 15 jaar?
Antwoord:
Dit is nogal een brede vraag maar de dorpsraad heeft gepleit voor het gezamenlijk opstellen van een visie met gemeente en dorp samen. Deze gedachtegang van een planmatige benadering per kern waarin onderwijs, bereikbaarheid, woningbouw leefbaarheid etc onder de loep worden genomen sluit aan bij de uitgangspunt van de visie ‘Krachtig Verbonden’. Voorstel van de dorpsraad is echter om daar in januari al mee aan de slag te gaan maar dat is waarschijnlijk voor ons te vroeg (met name vanuit de beschikbaarheid van onze eigen medewerkers). Maar dit zal betekenen dat er in het laatste kwartaal van dit jaar voorbereidende gesprekken zullen plaatsvinden en in 2017 zal dit per kern worden opgepakt, uiteraard in samenspraak met dorpsraad/burgers/organisaties en verenigingen.
Openbaar vervoer: sinds kort is er een scholierenbus… hoe is dit gecommuniceerd, mogen er ook andere bewoners mee dan scholieren van Zwincollege? Bestaat er een mogelijkheid om de bus ook op bijv. woensdag te laten rijden ivm met markt en winkelbezoek door senioren?
Antwoord:
Connexxion biedt in Zeeland 11 scholierenlijnen om in aanvulling op de basislijnen en spitslijnen de scholieren goede reismogelijkheden te bieden naar de verschillende scholen. In onze regio is hierbij gekeken naar met name de middelbare scholen in Oostburg en Terneuzen. Het scholierennet is optimaal afgestemd op de wensen van de scholieren en studenten. Dat betekent dat de vertrek- en aankomsttijden afgestemd zijn op de schooltijden tijdens de winterperiode.
Iedereen mag van dit vervoer gebruik maken maar er is geen mogelijkheid om het scholierennet (in casu lijn 604) uit te breiden naar bijvoorbeeld de woensdagmiddagen naar en van Oostburg aangezien er dan geen vervoersbehoefte bestaat vanuit de (grootste) doelgroep: de scholieren.
De senioren kunnen dus wel op woensdagochtend met deze bus vanuit Cadzand naar de markt in Oostburg en  weer terug.

De infrastructuur rond Cadzand (wegen en fietspaden): ivm de forse uitbreiding van vooral Cadzand bad is de kwaliteit/kwantiteit van de ontsluitende wegen en fietspaden onvoldoende. Hoe kan dit meer in evenwicht worden gebracht?
Antwoord:
Voor wat betreft de kwaliteit: de doorgaande route via de Mariastraat en de Noorddijk is eerder opgeknapt. Denk hierbij aan de vernieuwing van de Mariastraat, snelheidsremmende maatregelen aan de  Ringdijk Noord en het aanleggen van de rotonde. Het fietspad langs de Ringdijk Noord tussen het kruispunt van de molen en de Vierhonderdpolderdijk is op dit moment een betontegelpad en is inderdaad in slechte staat. Dit wordt waarschijnlijk dit najaar vernieuwd door de aanleg van prefab betonnen fietspadelementen.
Op dit moment is er geen aanleiding om de kwantiteit ter verhogen.
Communicatie in het algemeen vanuit de gemeente naar de dorpsraad. Dit gaat erg moeizaam. Vragen moeten erg vaak herhaald worden voordat er een antwoord komt. Hoe kunnen we dit verbeteren?
Antwoord:
Er is een coördinator vanuit de gemeente voor de stads- en dorpsraden aangesteld. Via de coördinator, of de vervanger, verloopt grotendeels de communicatie. Het is jammer dat u de communicatie als moeizaam ervaart. Wij hechten, net als u, aan goed contact met de stads- en dorpsraden en zullen er alles aan doen dit contact goed te laten verlopen.
Rondvraag voor de aanwezigen:

Rinus de Lijser: Wat verstaan jullie onder deeltijdbewoners?
Dit zijn alle bewoners van 2e woningen, maakt niet uit hoe vaak je hier bent.
Rinus: Gaan de deeltijdbewoners niet de vaste bewoners overheersen?
Isabelle licht het 2e woningbeleid nog meer toe en de evaluatie is komend voorjaar.
Er is veel betrokkenheid van de 2e woningbezitters die er al zijn, dat vinden we erg fijn.

Jan Risseeuw: Hebben jullie ook contact met Woongoed (de woningbouwcoöperatie) ?
Ja er is contact, en de dorpraad wilt Woongoed ook benaderen voor overleg.
Jan zegt: heel de buurt verloederd. Zijn er voldoende seniorenwoningen?

Lenie: Wilt een kleine aanvulling geven: 2e woningbezitters hebben vaak meer te besteden, geven hier geld uit dus dat is ook goed voor de economie hier.

Egbert Risseeuw: Fietspad Ringdijk Noord, ligt er slecht bij. Wanneer wordt dit opgeknapt?
Najaar 2016 zou dit aangepakt worden.
De rest van het herstel, moet worden nagevraagd.
In Nieuwvliet is een beweegtuin gerealiseerd. Zou zoiets hier ook mogelijk zijn? Bijv. in combinatie met een fiets- of wandelroute.

Adriaan van der Graaff: 2 tot 3 jaar geleden is de riolering in de Erasmusweg aangepakt.
Toen is er toegezegd dat de straat zou worden aangepakt. Er is nog steeds niks veranderd. Het leegstaande jeugdhonk zou naar de Noorddijk gaan als schaftkeet voor het service team maar het staat er nog steeds.
We gaan als dorpsraad navragen wanneer het verhuisd wordt.

Pauze:

Het interactieve gedeelte waarin  bewoners konden reageren op 5 verschillende stellingen.
Hieronder de stellingen met de reacties die genoteerd zijn.
Deze zullen door de dorpsraad verder uitgewerkt worden.

Wat is uw ervaring met de nieuwe dienstregeling (schoolbus, haltetaxi)?
*Geen ervaring
*Heel goed
*Verbinding tussen dorpen onderling zijn slecht. Mensen kunnen niet makkelijk naar een activiteit in een ander dorp.

Wat is er voor u nodig om in ons dorp te (blijven) wonen?
*Winkels
*Openbaar vervoer
*Pin-automaat
*Seniorenwoningen
*Starterwoningen
*Basisschool
*Dokter
*Fitness
*Multifunctioneel dorpshuis
*Culturele activiteiten
*Uitgaansgelegenheden (jeugd)
*Bakker
*Werkgelegenheid

Bent u bekend met de activiteiten van de dorpsraad en wat verwacht u van ons? (Wilt u evt. zelf iets voor ons betekenen?)
*Brunch
*Kermis midden in dorp- iets anders dan barbecue: broodjes of koud buffet
*Woongoed uitnodigen voor een vergadering
*Handhaven parkeren H.V.
*Veiligheid en infrastructuur van de 5 nieuwe projecten: geen verlichting,…………??
*Actieve houding tov verpaupering (van 2e woningen)
*gevaarlijk vuurwerk/rieten dak
*Fietspad onder langs de duinen Vlamingpolderweg
*P+F: Parkeren en Fietsenrek-recreanten: staan soms een paar dagen in dorp ivm betaald parkeren aan de kust.
*Positief: de bloembakken!!
*Woongoed!
*Kruispunt Lange Strinkweg
*Groenvoorzieningen Koolsweg
*Actieve rol van de dorpsraad bij het opzoeken van elkaar, zowel bewoners/vrijwilligers: centrale spil
*Verlichte route
*Afvalcontainers op de goede plek zetten en niet dagen laten staan.
*Evenementen op elkaar afstemmen
*Voetpad Badhuisweg

Zijn er voldoende activiteiten, welke mist u?
*Golf
*Bejaardengymnastiek en klapbank
*Gezocht een hulpmolenaar!!
*Ringrijden

Hoe wenst u de communicatie met de dorpsraad en de gemeente?
*De digitale nieuwsbrief is een zeer goede verbetering tav de communicatie
*Het nieuws is actueler als het digitaal is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *